Nasilje nije normalno

Nasilje u porodici je globalni fenomen koji predstavlja najučestaliji oblik kršenja osnovnih ljudskih prava i ostavlja posljedice na zdravlje i život pojedinaca, ogleda se u disfunkcionalosti porodica i doprinosi razvojnim poremećajima kod djece.  Ispoljavanjem nasilja se krše sloboda i prava članova porodice kao što su pravo na život, pravo na slobodu i sgurnost, kao i pravo na psihički, fizički i seksualni integritet i dostojanstvo . Nasilje je svaki čin protiv volje pojedinca koji ugrožava lični integritet bilo da se radi o fizičkom, psihičkom, seksualnom ili ekonomskom nasilju.

Krivični zakon Bosne i Hercegovine nasilje u porodici tretira kao posebno krivično djelo i propisuje slijedeće:

Ko nasiljem, drskim ili bezobraznim ponašanjem ugrožava mir, tjelesnu cjelovitost ili duševno zdravlje člana svoje porodice krivično je odgovoran i kaznit će se.

Nasilje u porodici česta je pojava i u našoj sredini te je sve češće predmet istrage policije, koja bi se trebale provoditi pod nadzorom tužilaštva, a u svim slučajevima bi se trebala ostvariti i neophodna saradnja sa Centrom za socijalni rad radi preduzimanja mjera iz nadležnosti ove institucije.

Nasilje u porodici je krivično djelo protiv porodice i kažnjivo je novčanom kaznom ili kaznom zatvora, a nasilje u porodici koje je uzrokovalo smrt žrtve kažnjivo je kaznom dugogodišnjeg zatvora, čime se želi sankcionisati i spriječiti porodično nasilje koje se najčešće manifestira kao nasilje u braku, prema članovima zajedničkog domaćinstva i prema djeci. Zabrana nasilničkog ponašanja u porodici propisana je i u Porodičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo na zaštitu žrtve od nasilničkog ponašanja u porodici imaju bračni partneri, vanbračni partneri i bilo koji član porodice. Zaštitu od nasilnika dužna im je pružiti policija, organ starateljstva (nadležna služba socijalne zaštite).

Kada se govori o pravim žrtava nasilja, žrtve nasilja imaju pravo da podnesu krivičnu prijavu i da budu zbrinute u Sigurnu kuću. Sve usluge koje nudi Sigurna kuća su besplatne. Osnovna svrha smještaja u Sigurnu kuću je fizička zaštita i sigurnost žrtava, ali i niz drugih usluga koje će im pomoći u njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji što će ih u konačnici osnažiti da se odupru torturi, te počnu donositi odluke koje će im pomoći u realizaciji budućeg kvalitetnijeg života.

Sprječavanje ciklusa naslja je odgovornost i obaveza  svih članova društva, a zakonsku obavezu prijavljivanja nasilja u porodici imaju zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, vaspitači, medicinske, obrazovne i druge ustanove, nevladine organizacije, kao i svaki građanin i član porodice koji zna za slučaj nasilja u porodici. Isti su obavezni prijaviti slučaj policiji, nadležnom tužilaštvu ili centru za socijalni rad.

Facebook
Twitter
LinkedIn