Poziv odbornicima Skupštine grada Prijedora da ćute

Željko Škondrić, desno, Skupština grada Prijedora, foto Aleksandar Drakulić

U svom snimaču zvuka taj sam audio sa sjednice Skupštine grada Prijedora od 5. aprila 2023. imenovala: Škondrić briljira. Sekretar Skupštine grada Prijedora, Željko Škondrić, bio je izvjestilac jedne od tačaka dnevnog reda – Informacije o provedenoj anketi o zadovoljstvu građana radom Skupštine grada Prijedor u 2022. godini. Njegovih dvije minute i 45 sekundi prenosimo u cjelosti:

Projekat, znači, 2013. godine, gradonačelnik tadašnji je potpisao da ovaj naš grad pristupa MEG projektu koji vrši donaciju odnosno potpomaže realizaciji problema vodonsabdijevanja na području grada Prijedora. Da bi(smo) mi dobili nekakvu donaciju, mi moramo da ispunimo određene uslove prema ovoj organizaciji. Između ostalog je bilo i da se snimi zadovoljstvo građana odnosno da se anketiraju građani zadovoljstvom rada Skupštine. Vi vidite da u informaciji koju ste dobili da tu nema zaglavlja, znači, nema nikakvog pravnog osnova da se ova anketa provede, nego je to na zahtjev toga MEG projekta. Znači mi smo je uradili, ovaj, tu anketu i uglavnom tu su anketirani 53,2 posto ispitanika muškog pola, 46,8 posto ženskog pola. Zatim tu je struktura po starosti i struktura po mjestu stanovanja. Moje mišljenje je, ovo sad govorim mimo ovoga što je napisano, da ocjenu rada ove Skupštine odnosno odbornika mogu samo da vrše građani na izborima. Međutim, kažem vam, mi smo pristupili radi određenih bodova koje nosi ova anketa da bi(smo) imali što veći broj bodova, a broj bodova odlučuje o visini donacije. Tako da vas molim da ne diskutujete po ovim nalazima odnosno o ovim, anketi odnosno ciframa koje su napisane. To je tako kako jeste. Nit’ smo mi stručna organizacija za sprovođenje ankete, anketiranja, to imaju ovlaštene organizacije koje provode, ali, eto, mi smo, da bi(smo) zadovoljili formu napravili ovu anketu i dostavili vama na usvajanje. Hvala.“

Šta je sve ovdje sporno? Prvo, osnovna uloga parlamenata, kao što i latinski korijen riječi kaže, jeste da se govori. Raspravlja se o dokumentima koje izvršna vlast priprema i daje zakonodavnoj na ocjenu, usvajanje ili odbacivanje. Pozvati parlamentarce da ne govore jednako je pozvati ih da ne rade svoj posao. Drugo, materijal koji je prijedorskim odbornicima dostavljen ima i zaglavlje (Skupštine grada) i potpis (predsjednika Skupštine grada Igora Kneginjića), te sekretar, govoreći suprotno, obmanjuje javnost. Treće, u najmanju ruku nepristojno je i prema dosadašnjim milionskim donacijama i prema gradskom „Vodovodu“ i prema ljudima koji su imali i imaju koristi od MEG projekta reći da je anketa urađena samo zbog bodova. Četvrto, u vrijeme kada je 2013. godine grad pristupao MEG projektu, Škondrić je takođe obavljao istu važnu dužnost i ne sjećam se da se usprotivio neovlaštenosti za sprovođenje anketa, a, po svojoj struci, mora znati za posljedice i činjenja i nečinjenja. Peto, do koje mjere je bahatost zavladala kad se iskusni pravnik ne libi u mikrofon, za govornicom, u kamere, javno reći da se nešto radi samo da bi se zadovoljila forma? Ovdje ga treba posmatrati i kao žrtvu normalizacije nenormalnog – do koje mjere svakodnevno poslovno okruženje pune razna zadovoljenja formi da se ogugla na nedostatak sadržaja i nepostojanje suštine? Šesto, neuspio pokušaj obmane je i da se rad odbornika i Skupštine ne ocjenjuje samo na izborima jer nemoguće je da mu nije poznat institut javnog mnijenja. Ono što ga je, pak, moglo opredijeliti za ovu tvrdnju jeste njegovo višedecenijsko iskustvo na čelu najprije Opštinske, a onda i Gradske izborne komisije. Mora mu biti poznat podatak da je nekad za mandat trebalo nekoliko stotina glasova i da to više nije tako, nego je potrebno nekoliko hiljada. I da se ta razlika ne zove volja građana. I na kraju, ne zna se da li bi bio dosljedan, pa jednako sramno govorio i da su rezultati ankete bili povoljni po rad tijela u čijem je najvišem rukovodstvu.

Sporna anketa provedena je u januaru ove godine metodom slučajnog uzorka gdje je 150 anketnih listića popunjeno u prostorijama Gradske uprave, a 254 putem online aplikacije. Donosi daleko zanimljivije podatke od opštih koje je Škonrdić jedine naveo.

Više od polovine ispitanika (53 odsto) zna ko su odbornici u Skupštini grada Prijedora, a još 33,2 odsto zna dio skupštinskog sastava, što upućuje na to da ispitanici u veoma visokoj mjeri poznaju aktuelni saziv lokalne vlasti. Čak 76,5 odsto zna da postoji direktan prenos sjednica, a te prenose ne prati samo jedna trećina ispitanika. Zadovoljnih radom Skupštine grada Prijedora i odbornika je 18,3 odsto, a nezadovoljnih 58,7 odsto. Zadovoljnih kvalitetom odluka Skupštine 15,3 odsto, nezadovoljnih 58,2 odsto. Zadovoljnih komunikacijom građana i odbornika 24,3 odsto, nezadovoljnih 48,8 odsto. Zadovoljnih transparentnošću Skupštine 16,1 odsto, nezadovoljnih 60,9 odsto.

Na istoj sjednici gradonačeInik Prijedora Slobodan Javor s dnevnog reda je povukao Informaciju o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama za 2022. godinu, gdje situacija nije ni približno tako sumorna kao kad je u pitanju rad parlamenta (od ocjenjivane 24 oblasti, samo u šest je procenat nezadovoljstva veći od zadovoljstva građana). Zinajda Hošić, izvjestiteljka po ovoj tački dnevnog reda (kao i po još jednoj koju je Javor istog dana povukao), bila je odsutna upravo zbog učešća u narednoj fazi MEG projekta sa Agencijom za državnu upravu u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske.

Srećom po svoj integritet, odbornici nisu uslišili molbu sekretara da ne diskutuju o anketi i ciframa. Biljana Knežević iz SDS-a rekla je da anketa itekako nešto govori, bez obzira na to što ju je proveo grad i što je obuhvatila svega 404 ispitanika.

Ovo nam je otprilike nekakva vrsta upozorenja na malo više od pola mandata, pa da o tome povedemo računa i da vidimo šta je dovelo do ovakvog rezultata anketiranja naših sugrađana“, kazala je ona.

Minut i 50 sekundi Saše Bursaća iz SNSD-a prenosimo u cjelosti: „Ja se slažem sa gospođicom Knežević u njenim konstatacijama. Evo, kad pogledate malo po sali, i ja sam nezadovoljan. Evo, ja sam danas kasnio, ovaj, na skuptšinu nekih 20 minuta. Jednostavno, nisam stigao da dođem prije, a trudim se da dođem na svaku sjednicu. Evo, pogledajte po sali sada. Fale, i uvijek isti fale. I ja sam nezadovoljan radom, nekih, evo, konkretno, ‘aj’ da kažem to, ‘aj’ da nas strpamo sviju u jedan koš. I ja sam nezadovoljan radom lokalnog parlamenta. 23 čovjeka ovdje sjede i odlučuju, 31 odbornik ima izabran. Ima odbornika koji nisu došli danima, nisu došli na zadnjih bog zna kol'ko sjednica i, naravno, dobijaju naknadu i sve ostalo. Znači, ovaj, ako ćete onako iskreno, da je mene neko sreo na putu i pit'o jesi li zadovoljan radom lokalne skupštine, ja b’ reko nisam zadovoljan. Znači kad pogledate u globalu, nisam zadovoljan. Znači, mi radimo, ovaj, obradimo dosta tačaka, diskutuje se prilično, ovako, onako, ali, ovaj, jednostavno, kako biti zadovoljan? Ja mogu da shvatim da nas nema deset posto na skupštini. To bi otprilike bila tri čovjeka i, onako, po potrebama, znate, neko se razboli, neko ovako, neko onako, ali jednostavno, neko je valjda stalno bolestan, trajno bolestan, pa ne dolazi nikako. Znači, voli biti odbornik, al’ voli i ne dolaziti. Tako da, ovaj, što se toga tiče, ovaj, ne znam šta b’ građanima drugo ni rekao. Krenete od toga, pa onda redom i dalje. Da ne ulazimo dalje u detalje, toliko, hvala.“

Bursać je govorio samo o minimumu rada – dolasku na plenume i fizičkom prisustvu sjednicama. Nije ulazio u učešće u radnim tijelima, pripreme za sjednice, čitanje materijala i korištenje prava na javnu riječ. Nije govorio o kvalitetu rada, nego samo o kvantitetu, ali tu već šestu godinu postoji nedorečenost za koju je odgovorna Skupština. Poslovnikom je propisano da odbornik koji neopravdano izostane nema pravo na naknadu. Kriterijume o opravdanosti izostanka treba regulisati posebnom odlukom, ali Skupština to od februara 2018. do danas još nije učinila.

Pred Osnovnim sudom u Prijedoru vode se dva slučaja u kojima odbornik SDS-a Predrag Starčević tuži grad zbog toga što mu nisu isplaćena dva odbornička dodatka (oko 712 KM mjesečno) – jedan za prvi mjesec mandata koji mu je pripao nakon što se osvojenog mandata odrekao izabrani odbornik SDS-a Milan Tubin (i odlučio zadržati mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske), a drugi za april 2022. godine budući da nije najavio odsustvo, nije došao na sjednicu u tom mjesecu, niti je opravdao izostanak. Za isti mjesec i iz istih razloga bez odborničke naknade ostao je tada i odbornik SDS-a Srđan Adamović. „To što nemamo posebnu odluku kojom se regulišu kriterijumi o opravdanosti izostanka ne utiče na ovaj slučaj, budući da odbornici nisu ni pravdali svoje odsustvo pa da bismo se bavili valjanostima razloga“, rekao je tadašnji predsjednik gradske skupštine Mirsad Duratović. (Glavna rasprava u jednom od ovih predmeta zakazana je za 11. aprila kod sudije Vere Anušić.)

Informacija je usvojena jednoglasno. To bi trebalo da znači da odbornici prihvataju kritiku. Ukoliko se tako nisu izjasnili da se, Škondrićevim jezikom, ostvare bodovi, zadovolji forma, podvali donatoru… Za su glasala 22 odbornika. Niko protiv, niko uzdržan. I onaj dvadeset treći, kako je spomenuo Bursać da ih je u dijelu sjednice bilo prisutno, u međuvremenu je otišao.

Facebook
Twitter
LinkedIn