Predavanja Rastka Jovanova i Željka Radinkovića

Udruženje za filozofiju i društvenu misao, u saradnji sa Oštrom nulom, vas poziva da u četvrtak 24. maja 2018. godine u 12 časova na Filozofskom fakultetu (učionica 317), prisustvujete javnom predavanju koje će održati naučni saradnici sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda – Rastko Jovanov i Željko Radinković.

Rastko Jovanov: Zašto angažman nije akcija? Prilog metodologiji studija angažovanosti
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd

Izlaganje će braniti tezu da je angažman pogrešno tumačiti aktivistički i u direktnoj vezi sa akcijom, ma koliko da nas svakodnevna i uobičajena upotreba te riječi intuitivno upućuje na određenu vrstu pojedinačnog ili grupnog djelanja. Biće iznesena dva argumenta u odbranu gornje teze, analitički i fenomenološki. Prvi argument će nastojati da pokaže da je angažovanost mentalno svojstvo, a ne karakteristika ili ishod pojedinačne ili grupne akcije, dok će se drugim argumentom, uz korišćenje pojmovnog aparata savremene socijalne ontologije, tvrditi da je angažman najprimjerenije shvatiti kao fenomen kolektivne intencionalnosti koji, iako inherentno normativan, ne mora nužno sadržati djelatni momenat pojedinačnog ili grupnog stava prema (društvenom) svetu.

Rastko Jovanov je studirao je filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. 2011. godine doktorirao na Sveučilištu u Beču. Od 2011. radi kao naučni suradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, s naglaskom na pravnoj filozofiji i društvenoj ontologiji. Autor dvije knjige i nekoliko eseja na srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Glavni urednik časopisa Filozofija i društvo (Philosophy and Society), jednog od najutjecajnijih časopisa filozofije u jugozapadnoj Europi.

Željko Radinković: O projektu. Vrijeme kolektivne intencionalnosti
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd

Predavanje se bavi pitanjem konstitucije kolektivne intencionalnosti na temelju razmatranja o temporalnom karakteru konstituisanja intencionalnih činova. Imajući u vidu razliku između Huserlovog i Hajdegerovog shvatanja vremenitosti preispitaće se teza o primatu budućnosti za konstituisanje kolektivnih intencionalnih činova.Da li je, u egzistencijalno-filozofskom smislu shvaćeni, projekat, odnosno, egzistencijalna projektivnost temeljni fenomen kolektivnog odnošenja prema svetu? Ovaj koncept, koji se zasniva na Hajdegerovom tumačenju vremenitosti, kritički se distancira u prvom redu od nekih aktuelnijih shvatanja prirode kolektivne intencionalnosti (Šmid, Zahavi), čiju implicitnu teoretsku pretpostavku čini Huserlova fenomenologija vremenitosti, odnosno, konstitutivni primat sadašnjosti, prisutnosti, prautiska začetka.


Željko Radinković je rođen 1969. u Banjaluci gde završava osnovnu i srednju školu. Od 1992 do 2011 živi, radi i studira u SR Njemačkoj. 2006 magistrirao filozofiju i istoriju. Magistarski rad iz oblasti filozofije na temu “Problem izvornosti iskustva kod Huserla i Hajdegera” (“Das Problem der Ursprünglichkeit der Erfahrung bei Husserl und Heidegger”). 2006 – 2010 doktorske studije iz oblasti filozofije na Institutu za filozofiju u Štutgartu pod nadzorom Andreasa Luknera (Andreas Luckner) i Klausa Vigerlinga (Klaus Wiegerling). 2011 promoviše na Univerzitetu u Štutgartu sa temom „Hermeneutika budućnosti“ („Hermeneutik der Zukunft“). Od sredine 2011. godine saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

Facebook
Twitter
LinkedIn