Projekat „Stariji brat starija sestra“ – brinemo jedni o drugima

 

Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla nedavno je kao članica mreže „Stariji brat, starija sestra BiH“, započeo sa realizacijom istoimenog projekta u Tuzli. Ovaj projekat, koji se provodi širom svijeta, namijenjen je djeci koja su smještena u dječijem domu ili potiču iz materijalno i socijalno ugroženih porodica, te im je zbog toga otežano odrastanje u zdravu, socijalno i radno sposobnu ličnost.

U projektu se povezuju djeca između 7 i 14 godina sa „starijom sestrom“ ili „starijim bratom“, odnosno sa jednim volonterom/volonterkom, studentom ili studenticom. Tokom sedmičnog druženja para, dijete razvija povjerljiv, siguran i podržavajući odnos sa volonterom/volonterkom, koji/a za njega predstavlja pozitivan model ponašanja. Kroz prijateljski odnos, dijete usvaja socijalno prihvatljiva ponašanja, moralne i kulturne vrijednosti, kao i životne vještine neophodne za samostalan život u zajednici.

Realizacijom projekta aktivno se dopirnosi procesu reforme sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na socijalno uključivanje djece u riziku i promociju socijalne pravde. Osim toga, doprinosimo izgradnji i razvoju civilnog društva zasnovanog na vrijednostima socijalne pravde i jednakosti, dječjih prava i socijalne i kulturalne participacije. Prema teoretskim pretpostavkama „Stariji brat, starija sestra“, spada u programe selektivne prevencije, čija svrha je ublažavanje i kompenziranje posljedica razvojnih nedostatka i poteškoća kod djece i mladih, s ciljem sprečavanja socijalne marginalizacije i upuštanja djece u rizična ponašanja povezana sa svijetom nasilja, kriminala i ovisnosti.

Mreža „Stariji brat, starija sestra BiH“ je mreža nevladinih organizacija, na čijem se formiranju radi od 01.05.2009. godine u 6 bosanskohercegovačkih gradova. Projekat je finansiran od strane njemačkog donatora RENOVABIS. U 2013. godini registrovana je i Fondacija Stariji brat, starija sestra, a u tekućoj godini, 8 članica Mreže i dalje radi na poboljšanju kvaliteta realizacije lokalnih projekata i edukaciji koordinator/ica, te razvoju standarda kvaliteta, kao i promociji filantropije.

Volonteri/volonterke, studenti/studentice koji se na sedmičnoj bazi druže sa dječacima i djevojčicama uključenim u projekat „Stariji brat starija sestra“ razvijaju jedan pozitivan i kvalitetan odnos kroz druženje, kreativne radionice, zabavne aktivnosti ali i aktivnosti edukativnog sadržaja koje se ogledaju kroz razvijanje osnovnih, svakodnevnih vještina i navika, pomoći pri učenju i rješavanju domaćih zadataka, ali generalno razvijaju kvalitetne vještine socijalizacije i svog doprinosa lokalnoj zajednici.

Djeca imaju svoja prava i mi ih trebamo ispunjavati, poštovati, cijeniti, njegovati i razvijati u jednom kvalitetnom smjeru kako bismo što efikasnije doprinijeli njihovom pozitivnom rastu i razvoju. Vizija ovog projekta ogleda se upravo u kreiranju stabilne mreže podrške za djecu čija je ta ista izuzetno potrebna podrška slaba ili čak ne postoji.

Dosta djece kroz rizične situacije u svojim životima, poput prilika niskog socio-ekonomskog razvoja, nestabilnih i/ili nepotpunih porodica te narušenih porodičnih odnosa, slabijeg akademskog uspjeha ili loše socijalizacije sa svojim vršnjacima razvijaju brojne probleme u vidu internaliziranih ili eksternaliziranih problema i poremećaja u ponašanju.

Za naš portal obratila se i jedna od volonterki u projektu „Stariji brat starija sestra“ koja, kako kaže, želi da nauči više o radu sa djecom i stekne jedan određeni vid prakse.
-„Kao studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, odsjeka Poremećaji u ponašanju, i buduća socijalna pedagogica jedan od aspekata našeg rada jesu djeca i mladi a volontiranjem se mnogo može naučiti u praktičnom dijelu i primjeni znanja koje sam stekla na fakultetu. Takođe ovaj projekat nam donosi mnogo uvida u sam život i rad sa djecom u riziku od nastanka poremećaja u ponašanju a cilj projekta jeste da volonteri postanu uzor mladoj djeci kako ne bi razbili neke oblike poremećaje u ponašanju, da im pokažemo sve načine na koje mogu ispuniti slobodno vrijeme a da su ti načini socijalno prihvatljivi, jer ako slobodno vrijeme djece nije ispunjeno na adekvatan način djeca su podložna raznim uticajima okoline te time se dovode u situacije koje mogu razviti razne oblike devijatnog ponašanja.“, kaže Teodora Đokić, studentica treće godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i aktivna volonterka u projektu.

Djeca su ogledalo svih nas, i sav naš trud usmjeren ka njima upravo odlučuje o tome u kakve će ljude odrasti i koje će vrijednosti gajiti u svojim životima. Niko se ne rađa sa negativnim emocijama, slabim vrijednostima ili tendecijom za lošu kvalitetu života, različite životne okolnosti nas usmjeravaju ka tom pravcu, te čak i emocije, kao i znanja, učimo posmatrajući druge, upijajući njihove obrasce ponašanja. Ovaj projekat upravo služi kako bi se djeci prikazali što bolji modeli ponašanja, te stvorili što kvalitetniji uzori za uspješniji razvoj svih životnih kvaliteta, za jačanje unutarnjih resursa i kapaciteta, te svakako i izgradnja pozitivne društvene klime za odrastanje.

“Krivi smo za mnoge propuste i pogreške, ali naš je najveći zločin zlostavljanje djece, negiranje temelja života. Mnoge stvari mogu čekati, ali djeca ne mogu. Njima ne možemo odgovoriti ‘sutra’, oni traže ‘danas’.“ Gabriela Mistral

Facebook
Twitter
LinkedIn