JP DIRG Doboj- servis za zbunjivanje građana_ki

Grad Doboj, foto: Vanja Šunjić, zamisli.ba

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ DIRG je osnovan Odlukom Skupštine Grada Doboja kao jedinstven i u to vrijeme rijedak model i način rada određenih struktura koje će doprinositi stvarnom razvoju teritorije Grada Doboj. Međutim, pretvoren je u „servis“ za naplatu komunalne naknade i parking prostora.

Na pitanje ko su uposlenici ovog javnog servisa, Snežana Šešlija iz Resursnog centra-ToPeeR govori: „Ko je i kako zaposlen u bilo kom javnom preduzeću je samo nagađanje koje se uvek može okarakterisati kao neistina. Činjenica da broj zaposlenih varira posebno u vreme pred izbore, daje nam dovoljno dokaza da je ova ustanova mesto gde se „uhljebi“ veliki broj radnika koji vrlo brzo dobijaju i otkaze. Ono što mnogo više zabrinjava jeste to da jedan broj radnika nema dovoljno znanja za tako složene i izuzetno važne poslove za Grad.”

Osim troškova za usluge od opšteg ekonomskog interesa (komunalne usluge) građani i građanke grada Doboja plaćaju i komunalnu naknadu za DIRG, koju neki gradovi u Entitetu Republika Srpska nemaju. Postoji program Grada kad je u pitanju održavanje javnih površina, ali građanima_kama nije poznato koji se dio prihoda od komunalne naknade koristi za ove svrhe, a koji iznos direktno iz budžeta Grada Doboja.

Ugovor o komunalnoj naknadi je jednostran dokument i građane_ke ne upoznaje kako i u šta će se utrošiti prikupljena sredstva. Postoji samo obaveza građana_ki precizno „obračunata“ u ovom Ugovoru, ali činjenično stanje je da građani_ke često ne dobiju ugovor ili ugovor nije sa ažuriranim podacima.

Prikupljanje i potrošnja prikupljenih sredstava nisu dovoljno transparentni i samim time nisu dostupni za javnost. Dakle, više od 50% građana_ki nema informaciju šta je komunalna naknada, veoma mali broj zna šta bi trebalo da se finansira ovim sredstvima, ali nažalost jedan (ni malo zanemarljiv) broj građana_ki nije zainteresovan da zna šta se plaća ovom naknadom.

„Tek u drugoj polovini 2021. godine došlo je do određenog pomaka u komunikaciji sa DIRG-om, ali su to još uvek nedefinisane i okvirne informacije. Mislim da je ovo posledica nezainteresovanosti odbornika_ca za probleme građana_ki kao i da kontrolišu korištenje budžetskih sredstava i uopšte da se aktvnije angažuju i zainteresuju o radu javnih ustanova koje osniva Grad Doboj.“ – ističe Šešlija.

Na pitanje jesu li u Resursnom centru-ToPeeR imali pritužbe građana_ki u vezi s ovom taksom, budući da je pojedini gradovi nemaju i da je trošenje novca netransparetno, Šešlija odgovara: „U periodu 2019 – 2020 godina, imali smo oko 300 predmeta odnosno prigovora na poslovanje DIRG-a, odnosno obavezu plaćanja komunalne naknade. Prošle godine smo imali 378 prigovora koji su rezultat aktiviranja sudskih predmeta odnosno Prijedloga za izvršenja, a prema našim saznanjima više od 1000 građana_ki su na bilo koji način prošle godine iskazali svoje nezadovoljstvo (prigovorom, tužbama i sl.).“

Krajem marta 2021. godine veliki broj građana_ki, skoro 50% su dobili obavještenja o pokretanju sudskih procedura naplate komunalne naknade. To su sudski procesi koji se odnose na period 2012 – 2019 godine. Problemi koji su karakterisali ovo najezdu „opomena“ su:

Većina građana_ki nije nikad dobila Rješenje o svojim obavezama. Pregled troškova odnosno obaveza DIRG-a počinje dostavljati građanima_kama u većem broju tek u periodu 2020- 2021 godina, tada su već nastupile zastare ovih dugova ali građani_ke nisu blii dovoljno informisani o svojim pravima.

Osnovni sud u Doboju, kao i ostali sudski organi u drugim gradovima RS rade vrlo usporeno, obavještavanje građana_ki je diskutabilno jer se obavijest dostavlja bez potvrde prijema i potpisivanja. Ovo je uslovilo veliki broj zloupotreba i Suda i građana_ki. Većina građana_ki nije nikad pronašla ova obavještenja, a manji broj nije htio da reaguje („strah od plavih koverata“) na njih. Sve ovo ukazuje na haotično stanje u ovoj oblasti, neusklađenost propisa, neuvezanost DIRG-a i Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, te neprofesionalnog odnosa radnika prema ovom pitanju, odnosno poslu.

Prije tri godine radnici DIRG-a su obilazili građane_ke i nudili da se potpiše Ugovor o komunalnoj naknadi, čija svrha je opisana u dijelu privremenih i povremenih naknada. Uvidom u evidenciju može se utvrditi da su neki građani_ke odbili potpisivanje takvih ugovora, jer smatraju da ne treba da plaćaju ovu naknadu, što je rezultat njihove neinformisanosti, ali odsustva odgovornosti da se upoznaju sa svojim pravima, ali i obavezama. DIRG je registrovan da vrši naplatu, a istovremeno ne pruža nikakve usluge iz oblasti komunalne djelatnosti, što zbunjuje građane_ke, jer ove troškove ne odvajaju od redovnih komunalnih djelatnosti, odnosno poslova koje vrši npr. JKP Progres Doboj.

Problem i nezadovoljstvo građana_ki nastaje zbog sudskih potraživanja za period 2012-2019 godine koja su zastarjela, s obzirom da je protekao rok od tri godina, računajući i 2012. godinu. Zakon o obligacijama je propisao institut- prekluzija prava (gubitak prava). (S obzirom da DIRG u periodu od tri godina nije pokretao ove postupke, za pretpostaviti je da je izgubio i pravo da traži naknadu.)

DIRG nije ispostavljao obračune i samim tim je stvorena konfuzija u sudskim predmetima. Utuživani su i građani_ke koji su redovno plaćali svoje obaveze, što znači da nije vođena kvalitetna evidencija. U slučaju građana_ki koji su plaćali obaveze DIRG-a, a nisu naglašavali za koji period uplaćuju, evidentirane su i rasknjižavane uplate za period koji je zastario, pa su neki završili na sudu, a da nisu imali dugovanja. Ovi sudski procesi pokazuju koliko je neefikasnost javnih uprava duboko urušila naš pravni i ekonomski sistem, pa samim tim i lokalnu zajednicu Grada Doboja.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn