Edukacije za policijske službenike i službenice Republike Srpske o zaštiti LGBTI prava

Lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interpolne i kvir osobe često su izložene fizičkom, verbalnom ili psihičkom nasilju, a istraživanja pokazuju da više od 85% slučajeva nasilja nikad ne prijave policiji. Razlozi koje navode su najčešće strah i/ili nepovjerenje koje imaju prema institucijama uslijed neadekvatnog i neprimjerenog postupanja.

Sa druge strane, sigurnost i zaštita ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini zahtjeva brzu, profesionalnu i adekvatnu reakciju policijskih službenica/ka, ali i znanje o tome kako da se bori protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Bolje obučeni i senzibilisani policijski službenici/ice koji znaju kako da se bore i rješavaju slučajeve krivičnih djela počinjenih iz mržnje će dovesti do toga da se češće prijavljuju i rješavaju slučajevi govora mržnje i zločina iz mržnje koji se svakodnevno dešavaju LGBTI osobama.

Jedan od 14 ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine u pretpristupnom procesu Evropskoj uniji predstavlja prioritet 13 u kojem je prepoznata potreba zaštite i uključenosti ranjivih grupa sa posebnim osvrtom na LGBTI osobe, jer je u ranijim mišljenjima zaključeno da nisu na zadovoljavajućem nivou. Preporukom Komiteta ministara Savjeta Evrope državama članicama o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta date su smjernice državama članicama i preporučeno aktivno djelovanje sa ciljem otklanjanja svih oblika diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Mreža žena MUP RS – RS WPON, u saradnji sa Evropskom unijom i Vijećem Evrope, radi na jačanju kapaciteta policijskih službenica/ka iz Republike Srpske, te su kroz niz jednodnevnih treninga održanih u julu i septembru učili o tome kako postupati u slučajevima zločina iz mržnje i govora mržnje usmjerenim prema LGBTI osobama. Kroz ove edukacije radilo se na senzibilizaciji policijskih službenica/ka u načinu postupanja prema LGBTI osobama, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Jedna od policijskih službenica izjavila je da joj je ova prva obuka na ovu temu i da joj je pomogla da bolje razumije položaj u kojem se nalaze LGBTI osobe. “Tema je, prije svega, veoma interesantna i svakako neophodna u današnje vrijeme. Predavanja osim što su bila poučna i interesantna, vjerujem da su i mojim kolegama kao i meni dala jednu novu perspektivu i smjernice kako postupati i raditi sa LGBTI osobama. Lično smatram da je potrebno još edukacija ovakvog i sličnog sadržaja”, dodala je policijska službenica.

Kroz ove treninge prošlo je više od 60 policijskih službenica/ka iz tri regije u Republici Srpskoj, a u samu obuku kao predavači/ce bili su uključeni predstavnici i predstavnice Službe ministra MUP-a RS,  Gender centra RS, UKC Banja Luka, te Uprave za policijsku obuku MUP RS.

Tokom obuke, policijske službenice i službenici su imali priliku da nauče više o terminologiji vezanoj za seksualnu orijentaciju i rodni identitet, ali i da rade na razbijanju predrasuda i stereotipa prema LGBTI osobama. Konkretnije su učili o krivičnim djelima motivisanim predrasudom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te o smjernicama u senzibilisanijem pristupu i postupanju sa žrtvama takvih zločina.

“Vjerujem da u sredini iz koje dolazim se često dešavaju krivična djela počinjena iz mržnje prema ovoj zajednici, ali da zbog života u maloj sredini, a čuli smo da i zbog straha, većina se ne odlučuje da prijavi te slučajeve nasilja. Moja je želja da ovo što sam danas naučio podijelim sa svojim kolegama, te da zajedno radimo na suzbijanju predrasuda i stereotipa prema LGBTI osobama”, izjavio je jedan od policijskih službenika koji je bio na jednodnevnoj obuci.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koje Mreža žena MUP RS – RS WPON realizuje u cilju edukacije i promocije jednakosti u pristupu i radu policijskih službenica i službenika prema različitim marginalizovanim grupama, kao i jačanju kapaciteta za rad na terenu u cilju prevencije nasilja i krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Ovaj trening je organizovan u sklopu projekta “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Mrežom žena MUP RS – RS WPON koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

Facebook
Twitter
LinkedIn