E-UPRAVA U BiH: NAPREDAK U KOMUNIKACIJI

Koliko puta ste se suočili sa birokracijom u našoj državi i proveli sate u redovima ili išli od ureda do ureda po beskonačnu papirologiju? Narod u BiH je jako dobro upoznat sa ovim sistemom i promjene su više nego potrebne. Iako smo još uvijek na putu ka napretku, mnoge su promjene već na snazi i građani trebaju biti upoznati sa reformama koje su donesene.

E-uprava podrazumijeva javne institucije koje svoje usluge pružaju online i time omogućavaju mnogo lakši, transparentniji i efikasniji način, a koriste napredne informacijske i komunikacijske tehnologije. Uveliko živimo u digitalnom dobu i sama pomisao na lakše komuniciranje sa državnim organima je više nego zadovoljavajuća jer do sada smo bili suočeni sa osjećajem frustracije.

Interakcija sa javnom upravom putem online servisa ima zaista bezbroj mogućnosti i opcija, ali smo itekako napredovali. E-registri i e-servisi omogućavaju sigurno pohranjivanje ličnih podataka svakog građanina u bazama koje međusobno komuniciraju i daju radniku u javnoj upravi baš onoliko podataka koliko mu je potrebno da vam pruži određenu javnu uslugu. To znači da nema redova, čekanja, papirologije. Jednostavno dođete na šalter i svi podaci su već tu, a mnoge države više i ne zahtijevaju od građana ni dolazak.

Jako je bitno naglasiti da pored građana, reforma javne uprave nudi mnogo beneficija i u poslovnom smislu. Osim elektronskog potpisa, građanima je na raspolaganju i elektronski žig što omogućava lakšu i jednostavniju suradnju, a pri tome zahtijeva znatno manju upotrebu resursa. Jedna od negativnih strana bila bi manja potreba za radnom snagom na području državnih institucija, međutim uštedjelo bi se jako mnogo na električnoj energiji, papiru i drugim materijalima. Također, e-uprava znatno smanjuje problem korupcije. Naša država je itekako poznata po tom problemu, ali na ovaj način podaci su transparentni, usluge koje se građanima pružaju se ocjenjuju te je nemoguće imati pristup tuđim podacima niti ih zloupotrijebiti. Sve zvuči odlično i nerealno, ali postoji problem. Iako je zakon o reformi davno donesen, kakva je njegova trenutna implementacija i zašto su u BiH još uvijek redovi?

www.media.ba

Iako nam je završavanje dokumenata, a i poslova, putem online servisa na dohvat ruke, građani BiH i dalje čekaju u redovima, odlaze od ureda do ureda i na procese čekaju jako dugo. Naše susjedne države odavno su sebi olakšale živote, međutim kod nas mnogi doneseni zakoni još uvijek nisu u funkciji. Kao razlog, navodi se nedostatak komunikacije među institucijama što je jako potrebno da bi reforma e-uprave zaživjela. Registri i evidencije nisu adekvatno povezani i time odgađaju proces implementacije e-servisa. U Hrvatskoj od nedavno građanima je u ponudi da osim lične karte i vozačke dozvale, putem online servisa mogu da naruče i svoje putovnice. Ovo je odličan primjer kako politika mora i treba da bude u usluzi građana. Kod nas je potreban odgovarajući pravni okvir da bi ovo bilo moguće, međutim, to se ne poklapa sa trenutnim i važećim zakonom o putnim ispravama. Iako se trudimo napredovati i doći do Evropske Unije, naša administracija je ostala u Austrougarskom periodu.

E-uprava je neminovnost koja će se prije ili kasnije morati implementirati i u BiH. Zemlje regiona su već odmakle na ovom putu, te su kod njih već vidljivi prvi pozitivni rezultati. Implementacijom e-servisa, ali i neophodnim promjenama u legislativi, doći će do značajne promjene u lakoći poslovanja u BIH, te će se stvoriti preduslovi za dalje investiranje i razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH. Nažalost, teškoće u implementiranju ovih preporuka nisu tehničke, već političke prirode. Efikasnija, djelotvornija, odgovornija i transparentnija javna uprava koja će biti orijentirana ka građanima i spremna da odgovori svim evropskim zahtjevima vizija je reforme javne uprave zacrtane dokumentima: Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom.

Ove dokumente su 2006. godine usvojile vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, te Vijeće ministara BiH. 2010. godine izvršena je temeljita revizija AP 1, ne samo zbog toga što su istekli i posljednji postavljeni rokovi, nego i iz razloga što su ciljevi postavljeni suviše ambiciozno ili na način koji ne garantuje korist za građane, poslovne subjekte i društvo u cjelini. Revizija je naglasak stavila na konkretnije ciljeve, a indikatori uspješnosti su postali i konkretni rezultati kao što su poboljšanje zadovoljstva korisnika, ušteda vremena i novca za građane, poslovne subjekte ili budžet. (Preuzeto sa oficijalne stranice).

Trenutno na stranici vlade www.eupravafbih.gov.ba uspostavljen je web portal e-uprave gdje je građanima osigurana transparentna komunikacija sa državnim organima. Portal se sastoji od 4 modula: početna stranica, e-servisi za građane, registar administrativnih postupaka i e-konsultacije. Kroz e-servis, građani mogu dobiti najnovije informacije o uslugama koje im se nude dok registar administrativnih postupaka pruža informacije o nazivu i svrsi upravnog postupka, naziv organa uprave koji provodi postupak i donosi odluku o upravnom postupku, adresu, broj telefona, faksimil i elektronsku adresu, vrstu djelatnosti za koje se primjenjuje, pravni osnov za pokretanje upravnog postupka – zakon ili podzakonski akt, iznos takse i naknade za vođenje upravnog postupka, podatke i dokumentaciju koje je neophodno dostaviti prilikom podnošenja, propisani rok za donošenje odluke po podnesenom zahtjevu za upravni postupak, vrijeme važenja izdatog akta i obrazac zahtjeva za pokretanje upravnog postupka. Kroz konsultacije, javnost je usko povezana sa organima uprave, međutim, najbitnije je navesti da putem e-portala građani mogu sami da sudjeluju u napretku reforme e-uprave, iznose svoja mišljenja i prijedloge i time možda ubrzaju implementaciju neophodnih zakona i reformi. Ne očekujte da se promjena sama desi, budite dio nje!

 

DRUŠTVENE MREŽE I NJIHOV UTICAJ NA RAZVOJ e-UPRAVE

Prema gruboj statistici u BiH, tek 40% građana koristi internet. Lično, smatram da je taj procenat znatno veći. Sve moderne tehnologije su nam pri ruci i zaista nude spektar mogućnosti za napredovanje na svim nivoima. Zemlje zapadno već odavno koriste društvene mreže, ne samo za zabavu, već i za podizanje svijesti o uticaju online medija na ekonomsku i političku sliku države. Mnogi svjetski lideri koriste mreže poput Facebook-a i Twitter-a da bi bili u boljem kontaktu sa svojim biračima, ali i da bi svoju poruku prenijeli što većem broju građana. Zašto je BiH još uvijek daleko od toga? Javne tribine i različiti skupovi najčešće nisu toliko dostupni građanima, oduzimaju mnogo vremena i novca i u većini slučajeva su zaista nepotrebni. Potrebno je informisati građane o drugim mogućnostima da bi napredovali u vidu informacionih tehnologija, a time i pomogli razvitku e-uprave na našem području. Dolaskom interneta i društvenih mreža, mediji su postala sila koja vodi, nude nam mogućnost da iznesemo javno naša mišljenja, pokrenemo rasprave, ali i političke revolucije, da utičemo na reforme i izborne kampanje, jednostavno da smo uključeni u dosta toga što nam promiče, a i da napokon utičemo na promjene.

Javne institucije u BiH su tek djelomično uključene u savremene trendove korištenja društvenih mreža i to u konačnosti utiče na transparentnost i otvorenost javnih institucija. Najpopularnije društvene mreže se uveliko koriste za promovisanje stavova i mišljenja, ali u BiH tek je nekolicina gradova napravila neki pomak na tom području, a razlog tome je što se na nivou institucija moraju donijeti određeni strateški dokumenti na osnovu kojih bi ta komunikacija te i samo postojanje na društvenih mrežama bilo moguće. Od 10 kantona, 7 nema društvene naloge, Vlada Federacije i Republike Srpske takođe nemaju službene naloge. Jedino je Vijeće ministara pokrenulo Twitter nalog prošle godine, ali bez posebnog uticaja na javnost. Općinske administracije puno lakše komuniciraju sa građanima putem naloga i ovaj vid komunikacije bi značio značajan pomak za lokalne samouprave, a tako u konačnosti i za e-upravu čije su online platforme jako bitan dio. Da bi se ovo promijenilo, jako je bitno da BiH građani, ali i političari, shvate da se društvene mreže ne trebaju koristiti isključivo za lična promovisanja već za poboljšanje komunikacije sa javnošću. Ukoliko već postoji potrebna tehnologija, jako je bitno i da se iskoristi, ali ne i zloupotrijebi. Konkretno kada se misli na uticaj društvenih mreža u poboljšanju i njihovom uticaju na e-upravu u našoj državi, bitno je znati koje mreže odabrati i kako ih koristiti, a prednosti su mnoge. Mi više ne tražimo informacije, već one pronalaze nas, društvene mreže su dinamične, dvosmjerne, multimedijalne i transparentne što predstavlja bolju informisanost, lakši pristup informacijama i značajniji uticaj na angažovanost građana.

DOSADAŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Da bih imala što bolji uvid u ovu temu, razgovarala sam sa Adisom Muhovićem, izvršnim direktorom Centra za Politiku i Upravljanje u BiH. Problem nedovoljne implementiranosti e-uprave u Bosni i Hercegovini direktno utiče i na ostale reforme javne uprave. Razlog tome je nedovoljna zainteresiranost BiH vlasti! E-uprava direktno nudi mogućnost smanjenja korupcije u BiH kroz transparentnost svih podataka kroz institucije u BiH. Transparentnost podataka znači da pojedini političari više neće moći zapošljavati članove svoje porodice, kupovati nelegalno objekte ili legalno, ali pod tuđim imenom, neće dolaziti do prevara niti krađe identiteta i slično.

Također, što se tiče uticaja društvenih mreža, smatra da bi bilo pogrešno osloniti se na to jer su upravo različite društvene platforme dovele do velikih grešaka tipa pobjede Donalna Trumpa na izborima 2016. godine, što je i predstavljeno kroz niz „balončića“. Mediji na dosta načina nude potpuno pogrešnu sliku nekog dešavanja umjesto da se baziraju isključivo na edukaciju građana! Moje lično dosadašnje istraživanje kroz online anketu pokazalo je da tek 69.2 ispitanika koristi društvene mreže. Od tog broja, 92% njih razumije pojam e uprave. Međutim kroz sljedeća pitanja, broj osoba koje zaista razumiju uticaj e-uprave i reformi javne uprave u BiH spada za 7%, a 84% ispitanika smatra da je napredak BiH u reformama jako daleko u budućnosti.

Što se tiče uticaja društvenih mreža na implementaciju e-uprave, 84% ispitanika smatra da bi imale veliki uticaj što ne znači da bi taj uticaj imao pozitivan ishod. 76% smatra da bi državne institucije i njihovi pojedinci trebali imati naloge na društvenim mrežama, a taj broj raste za čak 10% kada je u pitanju postojanje naloga lokalnih zajednica na online platformama. Međutim kada je riječ o političarima i njihovom uticaju kroz društvene mreže, 53% ispitanika se slaže da je to loša ideja, a čak 84% njih smatra da bi političari iskoristili svoje naloge isključivo za manipulaciju građana i potencionalnih birača. Kroz sve ovo, moram napomenuti da je najbitniji uticaj vas kao građana i ukupno 75% građana je izjavilo da bi oni svojim profilima doprinijeli razvoju e-uprave BiH kroz aktivno iznošenje vlastitih stavova i kritika na određenim online profilima državnih institucija i zajednica. Ja vas ovim putem molim da i vi budete dio istraživanja i pomognete ovim podacima da budu precizniji i tačniji jer će se ova anketa dalje iskoristiti kao temelj istraživačkog rada i time će se osigurati dodatna pomoć u implementaciji reformi koje će nam znatno olakšati život i možda ubrzati proces napretka Bosne i Hercegovine.

https://goo.gl/forms/aLAFW6fM2xXH5SHG2 – ANKETA

 

Facebook
Twitter
LinkedIn